Połączenia intermodalne
Polska – Wielka Brytania

Polityka Środowiskowa Locotranssped

Jako firma działająca w sektorze transportu i logistyki, Locotranssped jest świadomy swojego wpływu na środowisko naturalne. W 2024 roku przeprowadziliśmy naszą pierwszą analizę podwójnej istotności, identyfikując kluczowe obszary, w których nasza działalność ma znaczący wpływ na środowisko, w tym zmianę klimatu, zanieczyszczenie, zarządzanie zasobami wodnymi, bioróżnorodność oraz wykorzystanie zasobów.

Zobowiązanie

Zobowiązujemy się do istotnego wkładu w dekarbonizację łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania transportu intermodalnego, który jest mniej emisyjny niż tradycyjny transport drogowy. Nasze działania mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, maksymalizując jednocześnie inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na klimat, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego oraz Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Cele

Naszym głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz dążenie do neutralności klimatycznej, zgodnie z globalnymi wysiłkami na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5° C powyżej poziomów przedindustrialnych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Działania Locotranssped wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie w te dotyczące ochrony klimatu, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz ochrony życia pod wodą i na lądzie.

Należyta staranność

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. Regularnie monitorujemy i raportujemy nasze emisje oraz wpływ na środowisko, a nasze działania są zgodne z najnowszymi standardami i regulacjami, w tym przepisami ADR dotyczącymi transportu substancji chemicznych.

Działania

Realizujemy nasze cele poprzez szereg działań, takich jak zwiększanie udziału transportu intermodalnego, jak również przez edukację i szkolenia naszych pracowników i partnerów.

Odpowiedzialność

Za realizację i nadzór nad polityką środowiskową odpowiedzialny jest Prezes Zarządu, wspierany przez Zespół ds. Ryzyk ESG oraz cała kadra kierownicza.

Więcej o Polityce Środowiskowej

Dla tych, którzy chcieliby zapoznać się bardziej szczegółowo z naszymi założeniami i działaniami w ramach Polityki Środowiskowej Locotranssped, zapraszamy do zapoznania się z pełnym dokumentem dostępnym pod poniższym linkiem.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

+48 612 793 500

Skontaktuj się z nami

biuro@locotranssped.pl
Locotranssped
Locotranssped
Locotranssped
Locotranssped